Services

Divine Liturgy is celebrated every Sunday at 10:30 AM. Learn more about the Divine Liturgy by reading our walkthrough, or watching our instructional videos.

St. John Parish welcomes you!

Originally founded in 1924, the current St. John Armenian Church of San Francisco was consecrated in 1958. With active programs in place to serve our community such as Sunday School, the Armenian Church Youth Organization, Ladies SocietyBible Study groups, and cultural activities, St. John Armenian Church is focused on building a family based on traditional Armenian Values and Christian Virtues.

Join us and become a part of the family.

Սուրբ Յովհաննէս Եկեղեցին Բարի Գալուստ կը Մաղթէ Ձեզ!

Հիմնուած 1924 թուին, ներկայիս Սան Ֆրանսիսկոյի Սուրբ Յովհաննէս եկեղեցին օծուած է 1958թ-ին: Իր բեղուն գործունէութեամբ ծառայած է եւ կը շարունակէ ծառայել մեր համայնքին, Կիրակնօրեայ Վարժարանով, Հայ եկեղեցւոյ Երիտասարդական կազմակերպութեաբ, Տիկնաց Միութեանով, եւ Աստվածաշնչի ուսումնասիրութեաբ եւ Մշակութային Միութեանով: Սուրբ Յովհաննէս Եկեղեցին նպատակն  է կարուցելու ընտանիք մը հիմնուած հայկական աւանդական արժեքներու եւ քրիստոնեական արժանիքներու վրայ:

Recent Podcasts

Recent Videos