Holy Week Schedule 2021

Publish Date: 
Thursday, March 18, 2021
Categories: 

Important update: reservations for Easter Divine Liturgy are currently full, according to our capacity limits. Limited space is also available in our courtyard for worshippers, weather permitting.

 

Palm Sunday, March 28, 2021

 • Divine Liturgy - 10:30 a.m.
 • Palm Sunday procession with children - 1:00 p.m.

Families are welcome to participate in this special event following the Divine Liturgy. Please RSVP by calling the church office 415-661-1142. Face covering and social distancing are mandatory.  

Maundy Thursday, April 1, 2021

 • Divine Liturgy and Communion - 10:30 a.m.
 • Washing of the Feet Service - 7:00 p.m.
 • Service of Betrayal and Passion - 8:15 p.m.

Good Friday, April 2, 2021

 • Service of the Burial of Our Lord - 7:00 p.m.

Easter Eve Jrakalouyts Saturday, April 3, 2021

 • Divine Liturgy - 6:30 p.m.

Faithful are welcome to light a candle following Divine Liturgy from 8:30-9:30 pm. Please bring your lanterns with you. 

Easter Sunday, April 4, 2021

 • Divine Liturgy - 10:30 a.m.

St. John Paul Family Hall will be open during Easter Sunday Divine Liturgy for parishioners, who wish to watch the service with their families on a large screen.  Reservations are required as space is limited.

Please call 415-661-1142.

All Holy Week Services will be streamed online.


 

Ծաղկազարդ, Մարտ 28, 2021

 • Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ - 10:30-ին
 • Ճիւղերու օրհնութիւն եւ Ծաղկազարդի թափօր - 1:00-ին

Երեխաներ իրենց ծնողներու հետ կարող են մասնակցիլ թափօրին: Փափաքողները Հաճին հեռաձայնել եկեղեցւոյ գրասենեակը 415-661-1142: Երեսի դիմակներ եւ Ֆիզիգական հեռաւորութիւն պարտադիր է:

Աւագ Հինգշաբթի – Ապրիլ 1, 2021

 • Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ - 10:30-ին
 • Ոտնլուայ - Երեկոյեան 7:00-ին 
 • Խաւարման արարողութիւն -  Երեկոյեան 8:15-ին 

Աւագ Ուրբաթ – Ապրիլ 2, 2021

 • Կարգ Թաղման Քրիստոսի - Երեկոյեան 7:00-ին 

Աւագ Շաբաթ – Ապրիլ 3, 2021 Ճրագալոյց

 • Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ - Երեկոյեան 6:30-ին 

Եկեղեցին բաց պիտի ըլլայ երեկոյեան ժամը 8:30-9:30 փափաքողներ կարող են գալ եւ ստանալ մոմեր: 

Հաճեցէք ձեզ հետ բերել ձեր լապտերները :

Կիրակի, Ս. Զատիկ – Ապրիլ 4, 2021

 • Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ - 10:30-ին

Ս. Զատիկի առթիւ եկեղեցւոյ Փոլ Ընտանիքի Սրահը բաց պիտի ըլլայ Ս. Պատարագի ընթացքին, փափաքողները կարող են հետեւիլ արարողութեան՝ որ պիտի սփռվի մեծ պաստարի վրայ: Ձեր տեղերը ապահովելու համար, հաժեցէք հեռաձայնել եկեղեցւոյ գրասենեակը 415-661-1142

Բոլոր եկեղեցական արարողութիւնները կարող էք հետեւիլ առցանց Եկեղեցւոյ դիմատետրի էջէն: