Holy Week Schedule of the Services 2023

Publish Date: 
Tuesday, March 28, 2023
Categories: 

ԾաղկազարդԱպրիլ 2, 2023

Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ. ………………………………..10:30-ին

Ճիւղերու օրհնութիւն եւ Ծաղկազարդի թափօր ………....12:00-ին

Երեխաներ իրենց ծնողներու հետ կարող են մասնակցիլթափօրին:

 

Աւագ Հինգշաբթի – Ապրիլ 6, 2023

Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ. ……………………………..…10:30-ին

Ոտնլուայ. ………………………………………..Երեկոյեան ...7:00-ին

Խաւարման արարողութիւն ……………………Երեկոյեան .8:15-ին

 

Աւագ Ուրբաթ – Ապրիլ 7, 2023

Կարգ Թաղման Քրիստոսի. ……………………Երեկոյեան   7:00-ին

 

Աւագ Շաբաթ – Ապրիլ 8, 2023 Ճրագալոյց

Ս. Հաղորդութիւն եւ հաւկթախաղ........................................10:30-ին

Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ …………………..Երեկոյեան 6:30-ին

Հաճեցէք ձեզ հետ բերել ձեր լապտերները :

 

ԿիրակիՍԶատիկ – Ապրիլ 17, 2022

Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ..... ……………………………10:30-ին

Palm Sunday, April 2, 2023

Divine Liturgy.. ………………………………………...…. ......10:30 a.m.

Palm Sunday procession with children …………….………..12:00 p.m.

Families are encouraged to participate in this special event following the Divine Liturgy.

Maundy Thursday, April 6, 2023

Divine Liturgy and Communion... …………………………...10:30 a.m.

Washing of the Feet Service....... …………………………….7:00 p.m.

Service of Betrayal and Passion....... ………………………...8:15 p.m.

Good Friday, April 7, 2023

Service of the Burial of Our Lord....... ……………………….7:00 p.m.

Easter Eve Jrakalouyts Saturday, April 8, 2023

Communion Service, breakfast for children and families,

Easter Egg Hunt……………………………………………...10:30 a.m.Easter Eve Scripture Reading……..………………………….6:00 p.m.

Divine Liturgy.……….…………………………………….…....6:30 p.m

Please bring your lanterns with you. 

 

Easter Sunday, April 9, 2023

Divine Liturgy.......................... ……………………………...10:30 a.m.