Holy Week Schedule 2022

Publish Date: 
Wednesday, April 13, 2022
Categories: 

We are renewed during the Holy Week experience. Don't miss this opportunity for spiritual transformation.

 

Palm Sunday, April 10, 2022

Divine Liturgy ……………………………………… 10:30 a.m.

Palm Sunday procession with children..... ……....12:00 p.m.

Families are welcome to participate in this special event following the Divine Liturgy. 

 

Maundy Thursday, April 14, 2022

Divine Liturgy and Communion. …………………..10:30 a.m.

Washing of the Feet Service...... ………………….7:00 p.m.

Service of Betrayal and Passion... ………………..8:15 p.m.

 

Good Friday, April 15, 2022

Service of the Burial of Our Lord.. ………………..7:00 p.m.

 

Easter Eve Jrakalouyts Saturday, April 16, 2022

Communion Service, breakfast for children and families,

Easter Egg Hunt……………………………………10:30 a.m.

Easter Eve Scripture Reading……..………………6:00 p.m.

Divine Liturgy.……….……………………………….6:30 p.m.

Please bring your lanterns with you.

Easter Sunday, April 17, 2022

Divine Liturgy. ……………………………………....10:30 a.m.

Antasdan (Blessing of Four Corners) ……………12:00 p.m.

 

Ծաղկազարդ, Ապրիլ 10, 2022

Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ                                10:30-ին

Ճիւղերու օրհնութիւն եւ Ծաղկազարդի թափօր 12:00-ին

Երեխաներ իրենց ծնողներու հետ կարող են մասնակցիլ թափօրին: 

Աւագ Հինգշաբթի – Ապրիլ 14, 2022

Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ.. ……………………10:30-ին

Ոտնլուայ.. …………………………….Երեկոյեան 7:00-ին

Խաւարման արարողութիւն ………..Երեկոյեան 8:15-ին

Աւագ Ուրբաթ – Ապրիլ 15, 2022

Կարգ Թաղման Քրիստոսի. ………..Երեկոյեան 7:00-ին

Աւագ Շաբաթ – Ապրիլ 16, 2022 Ճրագալոյց

Ս. Հաղորդութիւն եւ հաւկթախաղ....................10:30-ին

Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ. ……..Երեկոյեան 6:30-ին

Հաճեցէք ձեզ հետ բերել ձեր լապտերները :

Կիրակի, Ս. Զատիկ – Ապրիլ 17, 2022

Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ.. …………………..10:30-ին

Անդաստան..........................................................12:00-ին

Բոլոր եկեղեցական արարողութիւններուն կարող էք հետեւիլ առցանց Եկեղեցւոյ դիմատետրի էջէն: