Evening Services Every Wednesday Beginning January 8

Publish Date: 
Wednesday, December 18, 2013

We are pleased to announce that starting January 8, 2014, Fr. Mesrop Ash will be conducting Evening (Vespers) Service every Wednesday, from 6:30pm-7:00pm. The service will be concluded with a short spiritual reflection. Our parishoners are encouraged to participate in this meditative service.

Մեծ գոհունակութամբ կ՛ուզենք ձեզ տեղեկացնել թէ, Յունուար 8-էն սկսեալ, Տէր Մեսրոպ Քահն,Աշ ամէն Չորեքշաբթի երեկոյ պիտի կատարէ Երեկոյեան ժամերգութիւն Անգլերէնով եւ Հայերէնով ժամը 6:30-7:00 եւ պիտի տայ օրուայ պատճաճ քարոզ: կը քաջալերենք որ ներկայ գտնուիք եւ մասնակից դարնաք այս գեղեցիկ արարողութիւններուն: